Pravila nagradne igre „RAČUNE IZBROJI I AUTO OSVOJI“

Home / Pravila nagradne igre „RAČUNE IZBROJI I AUTO OSVOJI“

Pravila nagradne igre „RAČUNE IZBROJI I AUTO OSVOJI“

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine br. 87/09, 35/2013, 158/2013, 41/2014, 143/2014) i članka 6. stavka 1. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine br. 8/10) Dalmare d.o.o. , Velimira Škorpika 23, 22000 Šibenik, kao priređivač nagradne igredonosi sljedeća::

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

« RAČUNE IZBROJI I NAGRADU OSVOJI »

Članak 1.

UVODNE ODREDBE

 

Ovim pravilima Priređivač uređuje postupak organiziranja nagradne igre, uvjete i način sudjelovanja u nagradnoj igri pod nazivom  „Račune izbroji i nagradu osvoji“.

 

Priređivač nagradne igre je dana 09.10.2019. god. ishodio Odobrenje Ministarstva financija na priređivanje ove nagradne igre pod brojem klasa: UP/I-460-02/19-01/609, Urbroj: 513-07-21-01-19-2

 

 

Članak 2.

 

SVRHA, PRIREĐIVAČ, TRAJANJE I MJESTO NAGRADNE IGRE

 

Svrha nagradne igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za priređivača Dalmare d.o.o., odnosno Dalmare shopping centar.

Priređivač nagradne igre je društvo Dalmare d.o.o, Velimira Škorpika 23 , 22000 Šibenik, OIB: 35920050985, MB: 01829343. Nagradna igra „Račune zbroji i nagradu osvoji“ započinje 21. listopada 2019.u 00.00 sati i završava 27.prosinca 2019. u 22.00 sata.

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe priređivača, te unapređenja i prodaje proizvoda u njegovim maloprodajnim objektima koji se nalaze u okviru Dalmare shopping centra.

Nagradna igra može se otkazati ili prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. U slučaju otkaza ili prekida nagradne igre Sudionici će biti obaviješteni putem Facebook stranice Priređivača igre i na internetskim stranicama Dalmare shopping centra (www.dalmare.hr)

Nagradna igra se provodi u Dalmare shopping centru, Ulica Velimira Škorpika 23.

 

 

 

Članak 3.

 

PRAVO SUDJELOVANJA

 

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju punoljetne fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača ili društva upravitelja Priređivača igre kao ni članovi uže obitelji zaposlenika Priređivača ili uprave društva (roditelj, supružnik, djeca, braća i sestre).

 

Članak 4.

 

UVJETI SUDJELOVANJA I PRAVILA NAGRADNE IGRE

 

Svaka osoba koja prema članku 3. ovih pravila ima pravo sudjelovanja u nagradnoj igri postaje sudionikom nagradne igre (dalje kao: Sudionik) uz ispunjenje niže navedenih uvjeta:

 

Pravo sudjelovanja imaju svi građani koji u periodu od 21.10.2019. do 27.12.2019.godine kumulativno ispune sve niže uvjete:

  • u bilo kojoj prodavaonici priređivača (Dalmare shopping centra) ostvare kupnju, bilo kojeg proizvoda ili usluge od zakupnika priređivača u minimalnoj vrijednosti od 100,00kn. Kupci će za kupljeni proizvod/uslugu, dobiti račun kao dokaz o obavljenoj kupnji.
  • sakupe ukupno 3 kopije  računa iz prethodne alineje  iz 3 različite trgovine iz Dalmare shopping centra
  • a na kupon koji će se nalaziti na blagajnama prodajnih mjesta u okviru Dalmare shopiing centra upišu sljedeće podatke: ime i prezime, adresu prebivališta, brojeve računa, broj telefona i e-mail adresu te kupon s upisanim naprijed navedenih osobnim podacima, pričvrste skupa sa 3 sakupljene kopije računa i  ubace u nagradnu kutiju koja će biti izložena na središnjem trgu Dalmare Shopping centra.

.

Na glavnom trgu Dalmare shopping centra Priređivač će postaviti automobil marke KIA RIO1,25cvvt ex vision

 

Po završetku igre 28.prosinca 2019. godine, održat će se proglašenje pobjednika slučajnim izvlačenjem kupona iz nagradne kutije

 

Izvlačenje će se vršiti u prisustvu komisije na način da se iz kutije slučajnim izvlačenjem bira kupon.

Prvi kupon koji bude izvučen, a bude  ispravno ispunjen i bude imao pričvršćena 3 kopije računa   koji dokazuju kupnju u iznosu od po minimalno 100,00 kn iz tri različite trgovine koje se nalaze u Dalmare shopping centru u periodu od 21.10.2019..godine  do 27.12.2019.godine, osvojit će nagradu.

 

Članak 5.

NAGRADNI FOND

 

Ukupni fond nagrada u ovoj nagradnoj igri iznosi 110.540,00kn  (sto šezdeset četiri tisuće sto osamdeset tri kune i pedeset tri lipe) osamdeset devet kuna), koje sačinjavaju sljedeće nagrade:

1.Nagrada: Automobil KIA RIO 1,25cvvt ex vision

Vrijednost nagrade:

Priređivač nagradne igre jamči Sudioniku-dobitniku isporuku nagrade u skladu s ovim pravilima.

Priređivač nagradne igre snosi troškove nabave i čuvanja nagrada do predaje dobitniku, uključujući porez za područje Republike Hrvatske, a dobitnik snosi troškove preuzimanja, uključujući i troškove prijenosa vlasništva, registracije i slično.

Nagrada nije zamjenjiva za novac. Sudionik-dobitnik nema pravo zahtijevati drugačiju nagradu ili nagradu u većem iznosu od iznosa utvrđenog u ovim pravilima.

Priređivač se obvezuje 5% (pet posto) utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa kao naknadu za priređivanje nagradne igre.

 

Članak 6.

 

PREGLED KUPONA I KONTROLA PREGLEDA

 

Pregled kupona  i proglašenje pobjednika , će biti održano u Dalmare Shopping centru  28. prosinca 2019. godine. Pregled kupona, odnosno svečano izvlačenje će se održati na centralnom trgu u Dalmare shopping centru.

Pregled nadzire komisija od tri člana i javni bilježnik te se o tijeku pregleda sastavlja zapisnik.

Tijekom pregleda, sačinit će se zapisnik koji će sadržavati mjesto i vrijeme pregleda, klasu i urudžbeni broj, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog ili drugog javnog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, imena i prezimena i adrese članova komisije, način proglašenja Sudionika-dobitnika, ime i prezime i adresu Sudionika-dobitnika, te naziv i vrijednost nagrade Sudionika-dobitnika.

Za pobjednički kupon  obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti sudjelovanja iz ovih pravila. Kupon  s  nepotpunim i neispravnim sadržajem je nevažeći i ne daje Sudioniku pravo na ikakvu nagradu. Za kupone koji ne ispunjavaju uvjete iz ovih pravila, neće se javno objavljivati Sudionik-dobitnik, a takvi kuponi biti će posebno pohranjeni i zapisnički utvrđeni. U slučaju nepotpunog ili neispravnog kupona   , pregled kupona  za istu nagradu se odmah nastavlja do pronalaska ispravnog kupona.

Priređivač nagradne igre ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene, oštećene ili krivo ispunjene kupone.

Zapisnik o proglašenju pobjednika  potpisan od svih članova komisije Priređivač dostavlja Ministarstvu financija Republike Hrvatske u roku od 8 (osam) dana od dana proglašenja Sudionika-dobitnika nagrade.

 

Članak 7.

 

OBJAVA REZULTATA

 

Rezultati izvlačenja nagradne igre biti će objavljeni najkasnije osam (8) dana od dana izvlačenja nagrade na internet stranici www.dalmare.hr

Sudjelovanjem u nagradnoj igri Sudionik-dobitnik pristaje da se javno objavi njegovo ime i prezime i mjesto stanovanja.

 

Članak 8.

 

PREUZIMANJE NAGRADA

 

Priređivač će telefonski i pisano putem e-mail poruke obavijestiti Sudionika-dobitnika o osvojenoj nagradi i to u roku od 8 (osam) dana od datuma proglašenja pobjednika.

Sudionik-dobitnik nagrade dužan je preuzeti nagradu u roku od 30 (trideset) dana od primitka pisane obavijesti o nagradi.

Sudionik-dobitnik nagradu preuzima u Dalmare shopping centru od predstavnika marketinga.

Sudionik-dobitnik dužan je prilikom preuzimanja nagrade svoj identitet potvrditi osobnom iskaznicom ili putovnicom.

Priređivač ne snosi putne troškove Sudionika-dobitnika niti druge troškove povezane s preuzimanjem nagrade.

Ukoliko Sudionik-dobitnik nagrade ne preuzme nagradu u roku iz ovoga članka, Priređivač će takvog Sudionika-dobitnika u roku od 8 (osam) dana od proteka roka za preuzimanje nagrade, iznova pisano obavijestiti o dobitku nagrade, te odrediti dodatni rok za podizanje nagrade, koji neće biti kraći od 8 (osam) dana, a niti duži od 15 (petnaest) dana od datuma primitka ove obavijesti. Ako Sudionik-dobitnik ni u dodatnom roku ne preuzme nagradu, gubi pravo na nagradu, a Priređivač će popis nepreuzetih nagrada dostaviti Ministarstvu financija Republike Hrvatske u skladu s Pravilnikom o privređivanju nagradnih igara (NN8/10).

Trenutkom preuzimanja nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema Sudioniku-dobitniku.

 

Članak 9.

 

PRAVO NA OBJAVU I VLASNIŠTVO MEDIJSKOG SADRŽAJA

 

Sudionik-dobitnik je suglasan da se njegovo ime i prezime, adresa, fotografija i snimljeni video ili audio materijal može koristiti u promidžbene svrhe Dalmare shopping centra putem svih medija bez ograničenja i bez ikakve naknade.

Nadalje, Priređivač zadržava sva prava na objavu i vlasništvo medijskog sadržaja koji proizlazi iz uručenja nagrada Sudioniku-dobitniku.

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu svojih osobnih podataka (ime, prezime, adresa, kontakt telefona i e-mail). Navedeni podaci bit će upotrijebljeni za izravnu promidžbu.

 

Članak 10.

 

RJEŠAVANJE SPOROVA

 

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Šibeniku.

 

 

Članak 11.

 

PRIMJENA I VALJANOST PRAVILA

 

Ova pravila primjenjuju se nakon što Ministarstvo financija Republike Hrvatske na njih izda odobrenje, a vrijede sve do završetka nagradne igre. Ova pravila objavit će se 21. listopada. na internetskoj stranici www.dalmare.hr uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma odobrenja.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri Sudionici prihvaćaju prava i obaveze iz ovih pravila.

Na pitanja koja nisu regulirana ovim pravilima primjenjuje se Zakon o igrama na sreću (NN87/09, NN35/13, NN158/13, NN41/14 i NN143/14) i Pravilnik o priređivanju nagradnih igara (NN8/10).

 

Šibenik, 04.10.2019.

 

 

Dalmare d.o.o

Anita Antić, direktor

                       

Logitip Zagreb montaža